DA 4 Qube

Imate pitanje?

Za daljnje informacije Vam stojimo na raspolaganju.

Otklanjač­štete od­vode: +49 2452 962 444
Iznajmljivači: +49 2452 962 444
Obrt: +49 2452 962 400
Industrija: +49 2452 962 777
Krajnji potrošač: +49 2452 962 450
E-Mail: info@trotec.com
  1. Proizvodi i usluge
  2. Proizvodi ‑ HighPerformance
  3. Sanacija oštećenja od vode
  4. Upravljačka jedinica sušenja DA 4 Qube
  5. Princip funkcije

Ovako DA 4 Qube smanjuje trajanje sušenja i troškove energije

Veći protutlak u jako vlažnim pregradnim slojevima kod konvencionalnog podtlačnog sušenja sa ravnomjerno raspodjeljenog tereta usisa na sve zone sušenja dovodi do toga, da se već dobro osušena područja proporcionalno prejako i prevlažno područje premalo prostrujava suhim zrakom, što kao posljedicu ima nepotrebno duga vremena sušenja.

Naspram tome, samo za podtlačno sušenje razvijena upravljačka jedinica sušenja DA 4 Qube sa specijalno razvijenom, senzorskom Efidry automatikom upravljanja potpuno automatski omogućuje aktivan menadžment opterećenja usisnog zraka između različitih zona sušenja.

DA 4 Qube se može koristiti opcionalno VX-priključnom pločom za međuspoj crijevom i u solitarnom pogonu sa postojećom sušilicom pregradnog sloja.
DA4 Qube sa VX-priključnom pločom

To samostalno kanaliziranje učinka usisa na najjaće ovlaženom arealu postiže još ravnomjernije i znatno brže isušivanje svih pregradnih slojeva – tako se vremena sušenja i energetski troškovi ovisno o vrsti štete smanjuju od 30 do 70 % ili se isušuju do 30 % veće površine istovremeno!

Otuda se drastično smanjuje i opterećenje buke i topline i prostorije su znatno brže ponovo koristive.

Posebno kompaktna upravljačka jedinica sušenja DA 4 Qube je savršeno prilagođena na Qube+ i može se direktno sa par rukohvata postaviti i sigurno priključiti na Qube+ , čime otpada trošak crijeva za separator vode.

Ali i sa sušilicama pregradnog sloja kao što je VX 5 MultiQube se DA 4 Qube zahvaljujući opcionalne VX-priključne plate bez problema može kombinirati u solitarnom pogonu.

Princip funkcije upravljačke jedinice sušenja DA 4 Qube

Shematski prikaz podtlačnog sušenja pregradnog sloja bez primjene DA 4 Qube

Shematski prikaz podtlačnog sušenja pregradnog sloja bez primjene DA 4 Qube

Kod konvencionalnog podtlačnog sušenja bez upravljačke jedinice sušenja su uvijek otvoreni svi usisni kanali. Veći protutlak u jako ovlaženim pregradnim slojevima kod ovog postupka dovodi do toga, da se već dobro isušena područja proporcionalno prejako i još valžnih područja premalo propuhuje suhim zrakom, što dovodi do nepotrebno dugih vremena sušenja.

Tijek senzorom potpornim ciklusima sušenja u detalju

Shematski prikaz podtlačnog sušenja pregradnog sloja bez primjene DA 4 Qube

Shematski prikaz podtlačnog sušenja pregradnog sloja sa primjenom DA 4 Qube

DA 4 Qube se jednostavno postavi i priključi na Qube, onda se postavi senzor za vlagu procesiranog zraka na Qube [1] i na kraju se senzor vlage po potrebi postalja u prostoriji ili ostavlja na držaču [2].

U prvom ciklusu uklopa se sada prvo kompletno otvaraju svi usisni kanali za ispitivanje instalacija i određivanje referentne mjerne vrijednosti. Taj status odgovara „klasičnom“ podtlačnom sušenju bez primjene DA 4 Qube.

U nastavku se isušivanje onda ubrzava kao „aktivno sušenje“ na osnovi dinamički upravljanim Efidry-intervalima, kao što je prikazano na slijedećim shematskim ilustracijama.

1. Efidry-interval, ciklus uklopa 2

1. Efidry-interval, ciklus preklopa 2

U drugom ciklusu uklopa prvog intervala se mjerne vrijednosti vlage određuju zasebno i prenose za svaki kanal u upravljačku logiku DA 4.

1. Efidry-interval, ciklus uklopa 3

1. Efidry-interval, ciklus preklopa 3

Na temelju određenih vrijednosti vlage, upravljačka automatika DA 4 Qube sada u trećem ciklusu uklopa upravlja učinkom glavnog usisa sušenja pregradnog sloja za izračunato vrijeme zone sušenja sa najvećom vrijednosti vlage.

2. Efidry-interval (i još)

2. Efidry-interval (i još)

Za drugi i svaki slijedeći interval, upravljač senzora DA 4 Qube stalno izračunava aktualan status vlažnosti zone sušenja i potom optimira vrijeme takta usisnih kanala. Na taj način se učinak glavnog usisa uvijek potpuno automatski usmjerava u najvlažniju zonu. Taj aktivan menadžment tereta usisnog zraka sa potporom senzora dovodi do ravnomjernog i znatno bržeg isušivanja svih vlažnih područja.

Efidry-završni interval

Efidry-završni interval

Čim Efidry-upravljač senzora postigne optimalno homogeni stupanj isušivanja za kontrolireane zone, protok ciklusa automatski završava i sve usisne kanale pali za sušenje ostatka na 100 % protoka zraka. To naknadno sušenje sa osiguravanjem kvalitete: Usklađivanjem procesirane i prostrojske vlage zraka DA 4 Qube kod ponovnog povećanja vlage u zoni sušenja automatski ponovo mijenja u modus „aktivno sušenje“.

DA 4 Qube

DA 4 Qube „rizik sušenje“ čini pouzdano kalkuliranim trajnim projektom

Primjenom senzorske upravljačke jedinice sušenja DA 4 Qube se ne mogu samo smanjiti vremena sušenja i troškovi energije ovisno o slučaju štete za 30 do 70 %, drastično smanjiti opterećenje buke i topline kod oštećenika i prostorije znatno brže napraviti ponovo koristivim – DA 4 Qube povrh toga omogućuje  „standardizirano akord sušenje“ sa prognozom kraja sušenja.

Na taj način se kvota praznog hoda na temelju skupih „mjerenja zbog sumnje“ praktično može smanjiti na nulu i „rizik sušenja“ tako postaje pouzdano kalkuliran trajni projekt!